Πέμπτη 8 Απριλίου 2010

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΣΕ -ύς, -εία, -ύ & -ων, -ουσα, -ον

Κάποια επίθετα διατηρούν κλίση που προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά:Αυτά τα επίθετα χρησιμοποιούνται συνήθως σε στερεότυπες εκφράσεις: αµβλύς (αµβλεία γωνία), ευθύς (ευθεία γραµµή), βαρύς (βαρέα όπλα), βραχύς (βραχεία κεφαλή), ευρύς, θρασύς, οξύς, ταχύς...