Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2010

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Όταν κάνεις έναν υπολογισμό με εκτίμηση, τη διαφορά ανάμεσα στο πραγματικό αποτέλεσμα και στο αποτέλεσμα με εκτίμηση να την ονομάζεις σφάλμα. Για να έχεις όσο το δυνατό πιο ακριβή εκτίμηση, θα πρέπει να έχεις όσο το δυνατόν μικρότερο σφάλμα. Άρα για τον ίδιο αριθμό μπορείς να κάνεις διάφορες εκτιμήσεις.

Π. χ. για τον αριθμό 8,88 εκτιμούμε με μικρότερο σφάλμα αν τον θεωρήσουμε ως 8,90 και όχι 9 για τον αριθμό 12,17 εκτιμούμε με μικρότερο σφάλμα με το 12,20 κλπ

Συνήθως η διαφορά αυτή(σφάλμα) ανάμεσα στον ακριβή υπολογισμό και στην εκτίμηση δεν είναι σημαντική.

Π. χ. Πόσο κοστίζουν 4 ίδια μολύβια όταν το ένα κοστίζει 0,98 €;
  • Εκτιμώ:
Το 1 μολύβι κοστίζει στην ουσία 1 €
Τα 4 μολύβια θα κοστίζουν 4 €
  • Υπολογίζω με ακρίβεια:
4 . 0,98 = 3,92 €
(Το σφάλμα είναι μόλις 0,08 €)

ΠΩΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΩ

Ελέγχω δεξιά από το ψηφίο που μου έχει ζητηθεί η στρογγυλοποίηση:
  • Εάν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος με πέντε, γράφω τον επόμενο αριθμό.
  • Εάν ο αριθμός είναι μικρότερος από πέντε, το αφήνουμε όπως είναι.
  • Όλα τα υπόλοιπα ψηφία προς τα δεξιά τα διαγράφουμε.
Π. χ. ο 0,467 αν στρογγυλοποιηθεί στα δέκατα δηλ. στο 4, κοιτάμε τον δεξιό του αριθμό που είναι το 6. Άρα ο αριθμός θα γίνει 0,500 ή 0,5
Αν στρογγυλοποιηθεί στα εκατοστά θα γίνει 0,47 αφού ο δεξιός αριθμός των εκατοστών είναι το 7 κλπ.
Αντίθετα ο αριθμός 0,348 αν στρογγυλοποιηθεί στα δέκατα δηλ. στο 3 θα γίνει 0,300 ή 0,3 αφού ο δεξιός αριθμός από αυτόν είναι το 4 κλπ.

Διαδραστική κατανόηση στρογγυλοποίησης στο εκατοστό και στη δεκάδα ΚΛΙΚ
Στρογγυλοποίηση στο δέκατο ΚΛΙΚ(internet explorer)
Στρογγυλοποίηση στο εκατοστό ΚΛΙΚ(internet explorer)

Στρογγυλοποίηση για γέλια...