Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009

ΣΥΝΘΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ-

Το ν πριν από τα ν , μ, λ , ρ ,σ, γ.

ν + ν = ν ν
συν + νέφος =σύννεφο

ν + μ = μμ
συν + μαθητής =συμμαθητής

ν + λ = λλ
συν + λόγος =σύλλογος

ν +ρ = ρρ
συν + ρίζα =σύρριζα

ν + σ = σσ
συν + σώμα=σύσσωμος

ν + γ = γγ
συν + γνώμη=συγγνώμη