Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(EMAIL)

Διάβασε το κείμενο ΚΛΙΚ και
  1. γράψε την περίληψη του
  2. σχολίασε τις δυο παραγράφους που είναι με κόκκινα γράμματα
  3. ανάφερε τι θέση έχουν στο λόγο τόσο συντακτικώς όσο και γραμματικώς οι λέξεις που είναι με πράσινα γράμματα