Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΩΝ

Δύο είναι τα είδη χαρτών που υπάρχουν. Αυτοί που μας δίνουν πληροφορίες για τη μορφή του εδάφους και τα έργα των ανθρώπων και λέγονται γενικοί και αυτοί που αναφέρονται σε ένα χαρακτηριστικό θέμα και ονομάζονται θεματικοί.
Γεωμορφολογικός Χάρτης Ελλάδας


Πολιτικός Χάρτης Ελλάδας
Χάρτης Βιομηχανικής Παραγωγής Ελλάδας


Οικολογικός Χάρτης Ελλάδας


Οδικός Χάρτης Ελλάδας


Κλιματολογικοί Χάρτες Ελλάδας


Αρχαιολογικός Χάρτης Ελλάδας


Αναπτυξιακός Χάρτης Ελλάδας


Αστικός Πολεοδομικός Χάρτης


Εθνολογικός Χάρτης Κίνας


Ιστορικός Χάρτης(επέκτασης Μουσουλμάνων)


Θρησκευτικός Χάρτης(κατανομής Βουδιστών)


Χάρτης Σεισμογενών Περιοχών Η.Π.Α.