Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ

Κάθε κλάσμα φανερώνει το ακριβές πηλίκο της διαίρεσης του αριθμητή με τον παρονομαστή.

Π. χ. αν θέλουμε να μοιράσουμε 2 σοκολάτες σε 2 παιδιά, θα πάρει το καθένα από μία, γιατί 2:2=1.

Αν όμως θέλουμε να μοιράσουμε 2 σοκολάτες σε 3 παιδιά, θα χωρίσουμε τη σοκολάτα σε 3 ίσα μέρη, οπότε το κάθε παιδί θα πάρει δύο φορές από 1/3, δηλαδή 2/3. Αυτό είναι το ακριβές πηλίκο της διαίρεσης 2:3=2/3


Για να μετατρέψουμε ένα κλάσμα σε δεκαδικό, διαιρούμε τον αριθμητή του με τον παρονομαστή του.


Π. χ. 3/5=3:5=0,6 και 3/4=3:4=0,75


Μετέτρεψε κι εδώ αμέσως κλάσμα σε δεκαδικό


Αν μια διαίρεση δεν τελειώνει προχωρούμε συνήθως ως τα χιλιοστά(3 δεκαδικά ψηφία)

Για να συγκρίνουμε ετερώνυμα κλάσματα π. χ. 3/4, 4/5

α) τα μετατρέπουμε σε δεκαδικούς

Π. χ. 3/4= 3:4=0,75

4/5=4:5-= 0,80

β) τα μετατρέπουμε σε ισοδύναμα ομώνυμα

Π. χ. το 3/4 πολλαπλασιάζουμε τους όρους του με το 5 και έχουμε 15/20

το 4/5 πολλαπλασιάζουμε τους όρους του με το 4 και έχουμε 16/20

Άρα 15/20<16/20


ΑΣΚΗΣΕΙΣ


1)Μετέτρεψε σε δεκαδικούς τα παρακάτω κλάσματα:


α)5/100, β)45/1000, γ)4/5, δ)5/8 ε)12/5


2) Να βάλεις στη σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο τα παρακάτω κλάσματα


8/24, 16/24, 5/24, 12/24


15/60, 15/45, 15/50, 15/32
3)ΠΡΟΒΛΗΜΑ(στείλε email)
Από τη λαϊκή αγορά δυο μαθήτριες αγόρασαν πατάτες.
Η Ελευθερία αγόρασε 4 κιλά και έδωσε 5 Ευρώ
Η Νεφέλη αγόρασε 3 κιλά και έδωσε 4 Ευρώ
Ποια από τις δύο μαθήτριες τις αγόρασε πιο φθηνά;