Κυριακή 17 Μαΐου 2009

ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ

Τα επίθετα έχουν τρεις βαθμούς: το θετικό βαθμό (ο Γιώργος είναι ικανός), το συγκριτικό βαθμό(ο Γιώργος είναι ικανότερος από το Βασίλη), τον υπερθετικό βαθμό (ο Γιώργος είναι ικανότατος).
Ανάλογα με το βαθμό του επιθέτου, τα επίθετα λέγονται:
  • θετικού βαθμού
επίθετα θετικού βαθμού, λέγονται τα επίθετα που φανερώνουν ότι το ουσιαστικό έχει ένα γνώρισμα. Π.χ. ο Δημήτρης είναι ψηλός, ο Όλυμπος είναι μεγάλο βουνό, τα λουλούδια είναι όμορφα
  • Συγκριτικού βαθμού
επίθετα συγκριτικού βαθμού, λέγονται τα επίθετα που φανερώνουν ότι ένα ουσιαστικό έχει ένα γνώρισμα ή ιδιότητα, σε μεγαλύτερο βαθμό από κάποιο άλλο. Σχηματίζονται μονολεκτικά (παίρνοντας τις καταλήξεις -ότερος, -ότερη, -ότερο, ή ύτερος, -ύτερη, -ύτερο) και περιφραστικά (βάζοντας πριν το επίθετο τη λέξη πιο). Π.χ. Ο Όλυμπος είναι ψηλότεροςπιο ψηλός) από τον Κίσαβο, ο Σοφοκλής είναι καλύτεροςπιο καλός) μαθητής από το Δημήτρη, η Σοφία είναι νεώτερηπιο νέα) από τη Βενετία, κ.λ.π.


  • υπερθετικού βαθμού
επίθετα υπερθετικού βαθμού, λέγονται τα επίθετα που φανερώνουν ότι ένα ουσιαστικό έχει ένα γνώρισμα ή ιδιότητα, σε μεγαλύτερο βαθμό από όλα τα όμοιά του με τα οποία συγκρίνεται. Σχηματίζονται μονολεκτικά (παίρνοντας τις καταλήξεις –ότατος, -ότατη, -ότατο, ή –ύτατος, -ύτατη, -ύτατο) και περιφραστικά βάζοντας πριν το επίθετο τη λέξη πολύ. Π.χ. Ο Όλυμπος είναι ψηλότατο βουνό, η Σοφία είναι νεότατη, ο Παρθενώνας είναι σημαντικότατο μνημείο, ο Αξιός είναι πλατύτατο ποτάμι, κ.λ.π.
Ο Συγκριτικός και ο Υπερθετικός βαθμός αποτελούν τα παραθετικά των επιθέτων
Τα ανώμαλα παραθετικά είναι τα μονολεκτικά παραθετικά ορισμένων επιθέτων, τα οποία σχηματίζονται με διαφορετικό τρόπο από τα άλλα επίθετα. Π. χ. καλός - καλύτερος - κάλλιστος ή άριστος, λίγος - λιγότερος -ελάχιστος, μεγάλος - μεγαλύτερος - μέγιστος, μικρός - μικρότερος - ελάχιστος


Συμπλήρωσε τα παραθετικά ΚΛΙΚ, ΚΛΙΚΌπως τα επίθετα έτσι και τα επιρρήματα σχηματίζουν παραθετικά για να δηλώσουν σε ποιο βαθμό ισχύει αυτό που εκφράζει το ρήμα

Π. χ. Φέτος περάσαμε καλύτερα από πέρσι

Τα παραθετικά των επιρρημάτων σχηματίζονται και αυτά με δύο τρόπους


α) Μονολεκτικά

  • με τις καταλήξεις -ότερα, -ύτερα, -έστερα για τον Συγκριτικό βαθμό
  • με τις καταλήξεις -ότατα, -ύτατα, -έστατα για τον Υπερθετικό βαθμό
β) Περιφραστικά

  • με το επίρρημα πιο και το θετικό βαθμό, για το Συγκριτικό βαθμό
  • με το επίρρημα πολύ ή πολύ πολύ και το Θετικό βαθμό για τον Υπερθετικό βαθμό


Όπως στα επίθετα έτσι και στα επιρρήματα υπάρχουν και ανώμαλα παραθετικά, που σχηματίζονται με δικό τους τρόπο


ΑΣΚΗΣΗ ΚΛΙΚ